Tumblelog by Soup.io
 • stockholmsyndrome
 • violette-endivien
 • Americanlover
 • awakened
 • agi2805
 • sbguys
 • nattaly
 • xclovelyx
 • deesire
 • youbastard
 • toxic-berry
 • creure
 • ashina666
 • dusielecc
 • anothersucker
 • matuss
 • someonelikeme
 • loveveryone
 • ataga
 • betasowka
 • novocaine
 • szaaatan
 • LEHAPPY
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

5155 6c61
Reposted byweheartitlookbookstrzepyfemininerabarbarowyopenyoureyesxblanka
7489 3841
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viapiehus piehus
8152 aa7f 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viapiehus piehus
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viawszystkodupa wszystkodupa
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viawszystkodupa wszystkodupa
Moja mama twierdziła, że wyszłam z butelki octu, zamiast z jej łona, i że potem trzy  dni moczyli mnie w cukrze, żeby zabić kwaśny smak. Próbuję się zachowywać przyzwoicie, ale ocet zawsze jakoś wyłazi.
— wyścig śmierci.
Reposted fromButWhy ButWhy viawszystkodupa wszystkodupa
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
— Tadeusz Konwicki.
Reposted fromnutt nutt viawszystkodupa wszystkodupa
Ogarnij dupę, zaciśnij pięści i daj radę. Nie ważne, że nie ma dla kogo- ważne, żeby kopary im opadły.
— (via bezdech-nocny)
Reposted frompengin pengin viapiehus piehus
6254 a3a5
Reposted fromjazminrose jazminrose viapiehus piehus
1571 b9cc 500
Reposted fromTankistD TankistD viadrugs drugs
1618 82f6
Reposted fromSweetRevelation SweetRevelation viapiehus piehus
6690 d300 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainspirations inspirations
6400 cf5f
Reposted from4777727772 4777727772 viainspirations inspirations
9375 7637
"Jakby co, to się wyprzesz, powiesz, że po dobrej wódce byłeś". 
— Lao Che, 'Drogi Panie'.
Reposted fromsonaive sonaive viainspirations inspirations
8233 24ee 500
Reposted fromkurorori kurorori viainspirations inspirations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl